آرامش با خدا

خداوندا تو میدانی آنچه را که من نمیدانم،در دانستن تو آرامشیست و در ندانستن من تلاطمها،تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز...

حال دلم ...


ای آرامش مطلق!

دلم تو را می خواهد ،

 همین کنار ، نزدیک نزدیک ، بی ترس فرداها..

دلم می خواهد تنها تو را نفس بکشد

دلم تویی را میخواهد که مصفایش کنی

من؛ هنوز شبیه خودم هستم

پس به حرمت تمام عاشقانه ها

حال دلم را خوب کن ...

حواست را پرت آرزوهایم کن

دیر که جواب می دهی نگران می شوم ،

 نگران بی خودی های زندگی...

ای گرمترین مأمن

مرا چنان در آغوش بگیر

که حتی لحظه ها هم جرات گذشتن نکنند.

موافقین ۱۳
زندگی جریان داره ...

محتاج نگاه ...


خدایا

فقط تو میدونی 

ته دلمون چی میگذره ...

فقط تو هستی که 

میدونی چه حالی داریم ...

فقط تو هستی که 

میتونی کمکمون کنی که کم نیاریم ...

که بایستیم و باور کنیم

توکل و اعتماد به خودت رو ...

خدایا لحظه هایی که دلم میگیره نگاهم کن

خدایا محتاج نگاه لطفتم

الهی و ربی من لی غیرک ...

موافقین ۸
زندگی جریان داره ...

خدا عشق است ...


خداوند عشق است
عشقی که بعد از نفوذ به درون ما ؛
نرم می کند ، ناب می کند ، 
تازه می کند ، بازسازی می کند،
و درون آدمی را دگرگون می کند.
 نیروی اراده ، 
انسان را دگرگون نمی کند
زمان 
انسان را دگرگون نمی کند.
بلکه عشق است که متحول می کند!
زیرا ؛ 
عشق ، خداوند است
و خداوند عشق
موافقین ۱۴
زندگی جریان داره ...

رسیدن به خدا ...


دنیا وسیله ای است

برای رسیدن به خدا...

گاه چنان درگیرش میشویم

که هدف را فراموش میکنیم!

مراقب باش 

زمین یادِ آسمان را از ذهنت میبرد ...

موافقین ۱۴
زندگی جریان داره ...

هیاهوی زندگی ...


در هیاهوی زندگی دریافتم ...

چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت

در حالیکه گویی ایستاده بودم !

 چه غصه هایی که فقط به سپیدی مویم حاصل شد

در حالیکه قصه کودکانه اى بیش نبود !

دریافتم کسی هست که ...

 اگر بخواهد میشود !

 و اگر نخواهد نمی شود !

 به همین سادگی . . 

موافقین ۹
زندگی جریان داره ...