آرامش با خدا

درد و دل با مخاطبی خاص

قصه عشق ...


سر بر شانه خدا بگذار

تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند

که نه از دوزخ بترسی

و نه از بهشت به رقص درآیی

قصه عشق انسان بودن ماست ...

موافقین ۱۰
زندگی جریان داره ...

دلِ بی مشتری


دلم را سپردم به بنگاه دنیا

وهی اگهی دادم به اینجا و انجا

و هر روز برای دلم مشتری امد و رفت

و هی این و ان سرسری امد و رفت

ولی هیچ کس واقعا اتاق دلم را تماشا نکرد

دلم قفل بود کسی قفل قلب مرا وا نکرد

یکی گفت : چرا این اتاق پر از دود و آه است!

یکی گفت : چه دیوارهایش سیاه است!

یکی گفت : چرا نور اینجا کم است؟!

و ان دیگری گفت : و انگار هر آجرش فقط از غم و غصه و ماتم است!

و رفتند و بعدش دلم ماند بی مشتری

و من تازه آن وقت گفتم : خدایا تو قلب مرا می خری؟

و فردای آن روز خدا امد و توی قلبم نشست

و در را به روی همه پشت خود بست!

موافقین ۱۲
زندگی جریان داره ...

حال دلم ...


ای آرامش مطلق!

دلم تو را می خواهد ،

 همین کنار ، نزدیک نزدیک ، بی ترس فرداها..

دلم می خواهد تنها تو را نفس بکشد

دلم تویی را میخواهد که مصفایش کنی

من؛ هنوز شبیه خودم هستم

پس به حرمت تمام عاشقانه ها

حال دلم را خوب کن ...

حواست را پرت آرزوهایم کن

دیر که جواب می دهی نگران می شوم ،

 نگران بی خودی های زندگی...

ای گرمترین مأمن

مرا چنان در آغوش بگیر

که حتی لحظه ها هم جرات گذشتن نکنند.

موافقین ۱۲
زندگی جریان داره ...

محتاج نگاه ...


خدایا

فقط تو میدونی 

ته دلمون چی میگذره ...

فقط تو هستی که 

میدونی چه حالی داریم ...

فقط تو هستی که 

میتونی کمکمون کنی که کم نیاریم ...

که بایستیم و باور کنیم

توکل و اعتماد به خودت رو ...

خدایا لحظه هایی که دلم میگیره نگاهم کن

خدایا محتاج نگاه لطفتم

الهی و ربی من لی غیرک ...

موافقین ۸
زندگی جریان داره ...

خدا عشق است ...


خداوند عشق است
عشقی که بعد از نفوذ به درون ما ؛
نرم می کند ، ناب می کند ، 
تازه می کند ، بازسازی می کند،
و درون آدمی را دگرگون می کند.
 نیروی اراده ، 
انسان را دگرگون نمی کند
زمان 
انسان را دگرگون نمی کند.
بلکه عشق است که متحول می کند!
زیرا ؛ 
عشق ، خداوند است
و خداوند عشق
موافقین ۱۳
زندگی جریان داره ...