آرامش نه عاشق بودن است،

نه گرفتن دست هایی ک رهایت میکنند..

نه حرف های عاشقانه و قربان صدقه های چند ثانیه ای...

ارامش حضور خداست،

وقتی در اوج نبودن ها نابودت نمیکند...

وقتی ناگفته هایت را بی انکه بگویی میفهمد،

وقتی نیاز نیست برای بودنش التماس کنی!غرورت را تا مرز نابودی پیش ببری،

وقتی مطمئن باشی با او هرگز تنها نخواهی بود..

ارامش یعنی همین!!!

تو بی هیچ قید و شرطی خدارا داری...