همانند شبی

که مطمئنید فردایش روز و روشن است

اطمینان داشته باش؛

هیچگاه مشکلات بدون راه حلشان

سر راهتان قرار نمیگیرند...