بیایید با خدا زندگی کنیم 

نه اینکه گاهی به او سر بزنیم؛ 

تا با کسی زندگی نکنی نمی‌توانی او را بشناسی 

وبا او انس بگیری!

اگر مدتی شب و روز با کسی زندگی کنی

به او انس خواهی گرفت، 

اگر با خدا انس پیدا کنی 

شدیدا به او علاقمند می‌شوی،

خدا تنها انیسی است که 

مانوس خود را هرگز تنها نمی‌گذارد