خداوند عشق است
عشقی که بعد از نفوذ به درون ما ؛
نرم می کند ، ناب می کند ، 
تازه می کند ، بازسازی می کند،
و درون آدمی را دگرگون می کند.
 نیروی اراده ، 
انسان را دگرگون نمی کند
زمان 
انسان را دگرگون نمی کند.
بلکه عشق است که متحول می کند!
زیرا ؛ 
عشق ، خداوند است
و خداوند عشق