دنیا وسیله ای است

برای رسیدن به خدا...

گاه چنان درگیرش میشویم

که هدف را فراموش میکنیم!

مراقب باش 

زمین یادِ آسمان را از ذهنت میبرد ...