در هیاهوی زندگی دریافتم ...

چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت

در حالیکه گویی ایستاده بودم !

 چه غصه هایی که فقط به سپیدی مویم حاصل شد

در حالیکه قصه کودکانه اى بیش نبود !

دریافتم کسی هست که ...

 اگر بخواهد میشود !

 و اگر نخواهد نمی شود !

 به همین سادگی . .