آرامش با خدا

درد و دل با مخاطبی خاص

ذکر خیر ...

http://s9.picofile.com/file/8303036092/khodaa.jpg


خدایا!

به دل نگیر اگر گاهی

"زبانم" از شکرت باز می ایستد...

تقصیری ندارد...

" قاصر " است

کم می آورد در برابر بزرگی ات...

لکنت می گیرند واژه هایم در برابرت!

در دلم اما همیشه...

ذکر خیرت جاریست...

من برای بندگی تو هزار ویک دلیل می خواهم

ممنونم که بی چون وچرا برایم خدایی می کنی...

موافقین ۱۳
زندگی جریان داره ...

آرامش ...

http://s9.picofile.com/file/8302947034/khodaa.jpg


روزهای رفته زندگی را ورق میزنم

چه خاطراتی که زنده نمیشوند

چه روزها که دلم میخواست تا ابد تمام نشود

چه روزها که هر ثانیه اش یک سال گذشت

چه فکرها که ارامم کرد

چه فکرها که روحم را ذره ذره فرسود

چه لبخندهایی که بی اختیار برلبانم نقش بست

چه اشکهایی که بی اراده از چشانم سرازیر شد

چه آدمها که دلم را گرم کردند وچه آدمها که دلم را شکستند

چه چیزها که فکرش را هم نمیکردم وشد

چه آدمها که شناختم و چه آدمها که فهمیدم هیچگاه نمیشناختمشان

و چه ...

و سهم من از این همه , یادش بخیر میشود

کاش ارمغان روزهایی که گذشت

آرامشی باشد از جنس خدا

آرامشی که هیچگاه تمام نشود.....

موافقین ۸
زندگی جریان داره ...

گل یا پوچ ...

http://s9.picofile.com/file/8302838526/khoda.jpg


وقتی با خدا گل یا پوچ بازی می کنی

نترس،

تو همیشه برنده ای!

آخه خدا همیشه دو تا دستش پره ...

موافقین ۸
زندگی جریان داره ...

من خدا را دارم ...

http://s9.picofile.com/file/8302748500/khodaa.jpg


من خدا را دارم

کــــوله بــارم بــر دوش

سفری می باید

ســــــــفری بی همــــراه

گـــم شـــدن در تــه تــــنهایی محــض

ســازکم بـا من گـفت :

هر کجا لرزیدی

از سفــــر ترسیدی

تو بگـــــــــــو ازته دل

من خدا را دارم

موافقین ۱۱
زندگی جریان داره ...

خدا 2 ...


خدا تنها روزنه امیدی است که هیچ گاه بسته نمی شود …

تنها کسی ایست که با دهان بسته هم می توان صدایش کرد …

با پای شکسته هم می توان سراغش رفت …

تنها خریداری است که اجناس شکسته را بهتر بر می دارد …

تنها کسی است که وقتی همه رفتند میماند …

وقتی همه پشت کردند آغوش می گشاید …

وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت می شود …

و تنها سلطانی است که دلش با بخشیدن آرام می گیرد نه با تنبیه کردن.

موافقین ۶
زندگی جریان داره ...