ای آرامش مطلق!

دلم تو را می خواهد ،

 همین کنار ، نزدیک نزدیک ، بی ترس فرداها..

دلم می خواهد تنها تو را نفس بکشد

دلم تویی را میخواهد که مصفایش کنی

من؛ هنوز شبیه خودم هستم

پس به حرمت تمام عاشقانه ها

حال دلم را خوب کن ...

حواست را پرت آرزوهایم کن

دیر که جواب می دهی نگران می شوم ،

 نگران بی خودی های زندگی...

ای گرمترین مأمن

مرا چنان در آغوش بگیر

که حتی لحظه ها هم جرات گذشتن نکنند.