خدایا

فقط تو میدونی 

ته دلمون چی میگذره ...

فقط تو هستی که 

میدونی چه حالی داریم ...

فقط تو هستی که 

میتونی کمکمون کنی که کم نیاریم ...

که بایستیم و باور کنیم

توکل و اعتماد به خودت رو ...

خدایا لحظه هایی که دلم میگیره نگاهم کن

خدایا محتاج نگاه لطفتم

الهی و ربی من لی غیرک ...