خــدا تنــها امیــدیست ڪه

وقتے همه رفتند می‌ماند

وقتے همه تنهایت گذاشتند محــرمت میــشود

وقتے همه دشــمنی ڪردند او مےبخشد..

خــدا را برایتان آرزو میڪنم